آموزش عملی نظام جمع جهت آشنایی و آمادگی نیروها توسط دو تن از مربیان باتجربه پایگاه مقاومت انصارالمهدی(عج)