کارگاه آموزشی جهت فرماندهان،جانشینان،مسئولین بازرسی و عملیات پایگاه های تابع حوزه پنج امام محمد باقر(ع) با حضور مسئول محترم بازرسی سپاه ناحیه بقیه الله(عج)-جانشین محترم بازرسی سپاه ناحیه بقیه الله عج-بازپرس شعبه 4دادسرای نظامی استان فارس تشکیل شد.