حلقه صالحین این هفته، با موضوع مرجع تقلید همراه بود.اینکه چرا در مذهب شیعه دارای این تعداد مراجع مواجه هستیم.در ادامه بحث حلقه،اشاره ای نیز به موضوع ربا شد.که در چه صورت ربا مشکلی ندارد و در چه صورت ربا حرام است.