دوستدار در ادامه افزود : گشت های بسیجی محله محور به منظور ارائه خدمت بسیج در ارتقاء آسایش و آرامش محله ها ، مردمی کردن امنیت با بهره گیری از حضور گسترده بسیجیان و مشارکت مردم ، ارتقاء امنیت روانی برای آحاد مردم ، حفظ انسجام اعضای پایگاه های مقاومت و افزایش ارتباط فکری وعاطفی پایگاه های بسیج با مردم می باشد .