شب گذشته،اعضا همراه با فرمانده پایگاه اقدام به تغییر مکان پایگاه مقاومت انصارالمهدی(عج)به طبقه دوم شبستان مسجد شوشتری کردند.

بعد از جلسه با رئیس هیئت امنای مسجد شوشتری و اعلام آمادگی هیئت امنای مسجد،این اقدام صورت گرفت.