در شب پایگاه،در برنامه صالحین اقدام به اکران مستند قائم مقام شد.

در کنار اکران مستند در مورد اشخاصی تاثیر گذار سیاسی و مذهبی در مستند نیز توضیحاتی داده شد.