حضور فرماندهی محترم و شورای حوزه ۵ امام محمد باقر (ع) در نظارت ستادی پایگاه مقاومت انصارالمهدی(عج)_مسجدشوشتری