-شهدای این هفته:شهید ابراهیم هادی و عبدالحمید برونسی