دولت ها و کشورهای که دارای سلاح های هسته ای هستند.
روسیه و ایالات متحده آمریکا در رده اول و دوم قرار دارند.

منبع: سازمان جهانی اقتصاد