یکی از موضوعاتی که از قدیم بوده و امروزه نیز رنگ و بویی دیگر به خود گرفته و مخصوصا این شایعه به نسل جوان داده می شود این است که می گویند: قرآن را سلمان فارسی به پیامبر اکرم صلی الله و علیه وآله یاد داد نه خدا! در این فرصت بر آن شده ایم حول این موضوع مروری داشته باشیم.