کسی که در مجلس گفته جزایر را به امارات بدهیم،بعنوان خائن در جامعه به محاکمه می‌کشیم