در مراسمی با حضور فرماندهان پایگاه های تابعه حوزه ۵ بسیج امام باقر(ع) برگزار شد از پایگاه برتر حوزه و شورای موفق در سال ۱۳۹۶ تقدیر و تشکر به عمل آمد.