فضاسازی ورودی مسجد شوشتری و ایجاد تابلو شهید شاخص ماه توسط بسیجیان پایگاه مقاومت انصارالمهدی(عج)